Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Người sử dụng lao động thỏa mãn 05 điều kiện: có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả lương tối thiểu 50% tiền lương ngưng việc cho người lao động; đang gặp khó khăn về tài chính; không có nợ xấu; có tên trong danh sách được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay v...
                 CV 1287/UBND-LDTBXH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ ĐỊNH 02/2020/NQ-HDND NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN (xem thông tin chi tiết)               Biểu mẫu đính kèm : (Tải về tại đây)               
               CV 1288/UBND-LDTBXH V/V TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN (xem thông tin chi tiết)               Biểu mẫu đính kèm: (Tải về tại đây)
           NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2020/NQ-HDND NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2020 CỦA HDND THÀNH PHỐ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CHO CHỦ TRƯƠNG VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19; HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TÁC ĐỘNG BỞI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ. (xem thông tin chi tiết).
            CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTg NGÀY 04 THÁNG 03 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 (xem nội dung chi tiết).

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp