Skip Ribbon Commands
Skip to main content
             Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy quận 6 tại Công văn số 1396-CV/QU ngày về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới và đảm bảo tiến độ đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Quận ủy yêu cầu:           Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội...
  Để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 07 tháng 5 năm 2020, Quận ủy Quận 6 ban hành Công văn số 1363-CV/QU  đề nghị thành viên của các Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Bí thư các cơ sở Đảng tập trung thực hiện:           Thứ nhất, các cơ sở Đảng khẩn trương thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ ch...
  Để chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch số 210-KH/QU ngày 25 tháng 11 năm 2019 về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 222-KH/QU ngày 10 tháng 02 năm 2020 về tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính tr...
  DỰ THẢO LẦN 1: BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)
  Nội dung chi tiết: DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 6 KHÓA XI NHIỆM KỲ 2015 - 2020