Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Để chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch số 210-KH/QU ngày 25 tháng 11 năm 2019 về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 222-KH/QU ngày 10 tháng 02 năm 2020 về tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính tr...
  DỰ THẢO LẦN 1: BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)
  Nội dung chi tiết: DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 6 KHÓA XI NHIỆM KỲ 2015 - 2020
  Nội dung chi tiết: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NHIỆM KỲ 2015 - 2020
  Nội dung chi tiêt: PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ X (NHIỆM KỲ 2010 - 2015)