Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Ngày 17/12/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4234/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022. Theo đó, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 5702/TB-SNV ngày 21 tháng 12 năm 2021 về kế hoạch tổ chức thi tuyển Công chức năm 2022. Tổng số lượng cần tuyển là 1.004 người, trong đó yêu cầu có 990 người trình độ đại học, 07 người trình độ cao đẳng ...
  NỘI DUNG THÔNG BÁO: 01/TB-UBND
  Xem nội dung chi tiết:                + DANH SÁCH  
  Nội dung chi tiết: 469/TB-UBND-NV
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN PHỤ LỤC TUYỂN DỤNG 1 PHỤ LỤC TUYỂN DỤNG 2

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp