Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Vừa qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) Quận 6 tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đến tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Lê Thanh Bình – UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH Quận. Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Chí Minh - Giám đốc NH...
  Vừa qua, Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trọng điểm về giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn quận. Đến tham dự và chủ trì hội nghị có ông Lê Thanh Bình – UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban giảm nghèo bền vững Quận; cùng đại diện lãnh đạo ban ngành, đoàn thể Quận, thành viên Ban giảm nghèo bền vững quận và 14 phường. Báo cáo...
  Ngày 10 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân Quân 6 ban hành các Quyết định số 117, 118, 119/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách quý 4 năm 2022, 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2022. Xem chi tiết:           - Quyết định số 117/QĐ-UBND công bố công khai dự toán Ngân sách Quận quý 4 năm 2022 TẠI ĐÂY.           - Quyết định số 118/QĐ-UBND công bố công khai dự toán Ngân sách Quận 6 tháng cu...
  Căn cứ Quyết định số 4640/QĐ-UBND và số 4641/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Quyết định số 7525/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 công bố công khai dự toán ngân sách quận được Thành phố bổ sung năm 2022.           Theo đó, dự toán ngân sách nhà nước được bổ sung nă...
  Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...