Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Ngày 10 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân Quân 6 ban hành các Quyết định số 117, 118, 119/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách quý 4 năm 2022, 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2022. Xem chi tiết:           - Quyết định số 117/QĐ-UBND công bố công khai dự toán Ngân sách Quận quý 4 năm 2022 TẠI ĐÂY.           - Quyết định số 118/QĐ-UBND công bố công khai dự toán Ngân sách Quận 6 tháng cu...
  Căn cứ Quyết định số 4640/QĐ-UBND và số 4641/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Quyết định số 7525/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 công bố công khai dự toán ngân sách quận được Thành phố bổ sung năm 2022.           Theo đó, dự toán ngân sách nhà nước được bổ sung nă...
  Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...
    Ngày 03 tháng 01 năm 2023, trên cơ sở Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận hết hiệu lực toàn bộ năm 2022. Theo đó, có 03 văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn...
  Nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin, tạo miễn dịch bền vững phòng bệnh COVID -19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Kế hoạch số 12 ngày 10 tháng 01 năm 2023 tổ chức Tháng cao điểm tiêm Vắc xin phòng Covid – 19 xuyên Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Quận 6.   Đối tượng của đợt tiêm này là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa tiêm hoặc tiêm chưa đ...