Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Vừa qua, Sở Nội vụ TPHCM vừa ban hành Kế hoạch số 3472/KH-SNV về tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM (Ho Chi Minh City Creative Awards) lần thứ III năm 2023, lĩnh vực quản lý nhà nước, do UBND TPHCM xét và trao tặng cho tác giả (nhóm tác giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm trong lĩnh vực Quản lý nhà nước. Giải thưởng Sáng tạo TPHCM nhằm tôn vinh các tác giả (nhóm tác giả) ...
  Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Công văn số 3019/UBND-TTr về việc triển khai 03 (Ba) thủ tục hành chính lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh, thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện và thủ tục xử lý đơn tại cấp xã. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo: Thứ nhất, giao các Phòng, ban chuyên m...
  Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghĩ Lễ Quốc Khánh năm 2022, cụ thể: 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ lễ Quốc Khánh từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến ngày 02 tháng 9 năm 2022. 2. Căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động ...
  Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02/8/2022, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Công văn số 2815/UBND-NV chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận và Chủ tịch UBND 14 phường quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao độn...
  Căn cứ Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 01/6/2022 của Ủy ban nhân dân quận 6 về triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn quận, ngày 27 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận ban hành Công văn số 2760/UBND-LĐTBXH tăng cường tuyên truyền chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho...