Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến/về Quận 6 và vẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid – 19, Ủy ban nhân dân quận 6 đã ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp đối với người đến/về Quận 6 từ các địa phương khác, cụ thể:           Về nguyên tắc chung: (1) Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường ...
    Nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn quận 6, Ủy ban nhân dân quận ban hành Công văn số 3832/UBND-YT triển khai hướng dẫn tạm thời Phương án phòng, chống dịch Covid – 19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Theo đó, cở sản xuất, kinh doanh...
  Tiếp tục thực hiện Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với chủ đề “Cam kết, trách nhiệm và hành động” theo chỉ đạo của thành phố, Ủy ban nhân dân quân 6 tiếp tục triển khai nội dung trên từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021 với 03 nội dung chính: Thứ nhất, tổ chức thực hiện Tuần lễ “Không hẹn” trong Tuần lễ thứ 2 của Thá...
  Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 3569/UBND-KT cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ kể từ ngày 28/10/2021 và phải đảm bảo các điều kiện hoạt động sau:           Thứ nhất, đáp ứng các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành p...
  Tiếp tục thực hiện Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với chủ đề “Cam kết, trách nhiệm và hành động” theo chỉ đạo của thành phố, Ủy ban nhân dân quân 6 tiếp tục triển khai nội dung trên từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021 với 03 nội dung chính: Thứ nhất, tổ chức thực hiện Tuần lễ “Không hẹn” trong Tuần lễ thứ 2 của Thá...