Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    Ngày 26/7/2018 Sở Tư pháp ban hành công văn số 6931/STP-VP triển khai thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Ngoài thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp đã được niêm yết, công khai ...