Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo Thông tư 343/2016/TT-BTT ngày 30/12/2016 và Thông tư 61/2017/TT-BTT ngày 15/06/2017 của Bộ tài chính. Ủy ban nhân dân Quận 6 thực hiện báo cáo công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo quy định. Danh sách các mẫu và biểu mẫu công khai: - Mẫu số 116, 117,118,119,120/CKTC-NSNN ban hành kèm theo Thông tư số: 343/2016/TT-BTT ngày 30/12/2...
  Căn cứ Quy chế công khai tài chính đối với cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tố chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân thực hiện việc công bố công khai tài chính. Ngày 08/01/2019, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hàn...
  Ngày 08/01/2019, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2018. Theo đó, Quyết định số: 03/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 6 đã bãi bỏ Quyết định số:12/2009/QĐ-UBND ngày 20/05/2009 ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nướ...
  Hiện nay có một số đối tượng giả mạo tự xưng là nhân viên của Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh để thu tiền thoát nước trong nhân dân. Theo đó, Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh không có chủ trương thu tiền thoát nước của người dân, những đối tượng tự xưng là nhân viên của công ty để thu tiền thoát nước của nhân dân dưới bấ...
  BẢN TIN VỀ AN NINH TRẬT TỰ

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp