Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : C��c ch��nh s��ch h��� tr��� doanh nghi���p, h��� kinh doanh, ng�����i lao �����ng b��� ���nh h�����ng d���ch b���nh Covid-19

May 27
HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
May 12
CV 1288/UBND-LDTBXH V/V TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
May 12
CV 1287/UBND-LDTBXH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19
May 08
NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2020/NQ-HDND  VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CHO CHỦ TRƯƠNG VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19; HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TÁC ĐỘNG BỞI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
May 08
CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTg NGÀY 04 THÁNG 03 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19
May 08
NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 04 NĂM 2020 VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
May 08
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
May 08
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
May 08
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1439/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 04 NĂM 2020 VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN KINH PHÍ NĂM 2020 ĐỂ HỖ TRỢ CÁC ĐỐI TƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 04 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ
May 08
QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTg VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CÁC CHỈNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
1 - 10Next