Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Ho���t �����ng Ch��nh quy���n

September 20
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2022
September 20
TÀI LIỆU CHO BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
September 20
QUẬN 6 CÔNG NHẬN 14 BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT
August 25
GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  LẦN THỨ 3 – NĂM 2022, LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
August 25
TRIỂN KHAI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ
August 24
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUÓC KHÁNH NĂM 2022
August 10
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHIÊM  THỜI GIAN LÀM VIỆC, Ý THỨC KỶ LUẬT CỦA CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
August 10
QUẬN 6 TIẾP NHẬN HỒ SƠ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ  CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTg
August 09
QUẬN 6 TIẾP NHẬN HỒ SƠ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ  CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTg
July 22
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
1 - 10Next