Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Hoạt động Đảng - Đoàn thể

January 08
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 (MỞ RỘNG) BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 6
December 29
KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA X  (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)
December 29
LĐLĐ QUẬN 6: TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ VỀ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 – LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2021.
December 29
QUẬN 6 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI , ĐÔ THỊ VĂN MINH” VÀ SƠ KẾT 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM, PHÒNG TN&MT QUẬN VỚI CÁC TỔ CHỨC
December 08
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 14 KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 – 2021.
December 08
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN 6 TIẾP XÚC CỬ TRI PHƯỜNG 1 TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND QUẬN 6 KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 – 2021
December 08
TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÁN BỘ
December 08
HÀNH TRÌNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG TẠI QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG LIỆT SỸ VÕ THỊ SÁU
November 24
KHU PHỐ 2 PHƯỜNG 1: NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2020 “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ”
November 24
KHU PHỐ 4, PHƯỜNG 7 NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2020 “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ”
1 - 10Next